Překlad právních a soudních listin

Dovolání

Dovolání je mimořádný opravný prostředek, kterým se dá napadnout již pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu, což znamená, že předcházející rozhodnutí sice zůstává pravomocné, ale dovolací soud může (pokud k tomu shledá závažné důvodu) odložit jeho vykonatelnost. Dovolací soud tedy může dovolání zamítnout (čímž napadené rozhodnutí potvrdí) nebo mu vyhoví (což znamená, že napadené rozhodnutí zruší). Proti rozhodnutí dovolacího soudu nejsou přípustné žádné další opravné prostředky.

Notářská doložka

Notářská doložka - rovněž nazývaná vidimace - je ověření shody opisu nebo kopie listiny s jejím originálem. Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními předpisy.

Notářský zápis

Notářský zápis se může vyhotovit například o průběhu valné hromady, o průběhu schůzí jiných právnických osob, o tom, že je někdo naživu,... Originální notářské zápisy se uchovávají v kanceláři notáře, který je sepsal. Účastníkům se vydávají stejnopisy. Notář může vydat také výpis nebo prostý opis notářského zápisu.

Odvolání

Odvolání je řádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu I. stupně. Odvolací soud, popř. správní úřad přezkoumá správnost napadeného rozhodnutí po všech stránkách a může napadené rozhodnutí zrušit nebo vrátit k dalšímu řízení. V některých případech není odvolání přípustné, ale obecně je rozsah odvolacích důvodů poměrně široký.

Plná moc

Plná moc je jednostranný právní úkon, který zmocňujeme druhou osobu k vykonání určitého právního úkonu. V plné moci musí být uveden zmocnitel a zmocněnec. Musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění a po jakou dobu zmocnění k uvedenému právnímu úkonu trvá. Na plné moci nemusí být podpis zmocnitele notářsky ověřen, pokud tak výslovně nestanoví zákon.

Rozhodnutí o úpadku

Je to rozhodnutí, které vydává insolvenční soud, jen je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Toto rozhodnutí je upraveno v § 136 - § 141 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Tento zákon je spíše znám pod označením "Insolvenční zákon".

Rozsudky

Soudní rozsudek je druh autoritativního rozhodnutí, kterým se vyslovuje výsledek soudního řízení ve věci samé. Rozsudek vystavují výlučně soudy. Rozhodnutí jiných orgánů (např. správních orgánů) se nikdy jako rozsudky neoznačují. Soudní rozsudek se vždy vyhlašuje veřejně, a to i v případě, kdy účast veřejnosti byla v předcházejícím řízení vyloučena.

Smlouvy

Smlouva je dvoustranný či vícestranný právní úkon, spočívající na vzájemných a obsahově shodných projevech vůle stran, směřující ke vzniku, změně či zániku práv a povinností. V praxi se nejčastěji realizují překlady těchto druhů smluv: kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, pracovní smlouva, společenská smlouva

 

Jazyky překladů

  • Úřední překlad oddacího listu je možné zajistit resp. do všech v České republice oficiálně registrovaných jazyků. K úředním překladům lze objednat i všechna příslušná ověření.

Termíny dodání

  • Standardní doba vyhotovení překladu oddacího listu jsou 3 dny.
  • Úřední překlad oddacího listu lze vyhotovit i v expresních termínech do 2, 4, 8, 12, 24 hodin od zadání, v závislosti na jazyku, příp. i na objemu textu určeného k překladu.

Ceny a platby

Informace o výsledné ceně (se zohledněním všech právě aktuálních speciálních i objemových zvýhodnění, jakož i slev stálého zákazníka) lze pohodlně získat e-mailem či telefonicky. Preferujete-li osobní návštěvu, pak vám sdělíme cenu na základě vašeho dokumentu přímo na pobočce. Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás!

Platbu za čerpané služby lze provést v hotovosti, bankovním převodem, platební kartou na pobočce či pomocí platebního terminálu na webových stránkách společnosti I.L.T.S. Praha.

Způsob doručení a dodání překladů matričních dokumentů

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám