Překlad výpisů z rejstříků

Koncesní listina

Koncesní listina byl doklad, kterým se prokazovalo oprávnění k provozování koncesované živnosti. Ovšem s účinností od 1. července 2008 byla zákonem č. 130/2008 Sb. koncesní listina i živnostenský list jako doklady, jimiž se prokazuje živnostenské oprávnění, nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Koncesní listina byla do 30. června 2008 vydávána místně příslušným živnostenským úřadem.

Výpis z katastru nemovitostí

Může být znám také pod starším názvem "List vlastnictví". Výpis z katastru nemovitostí je veřejná listna, která obsahuje soupis nemovitostí v daném katastrálním území. Vlastník, popř. spoluvlastník může tímto výpisem prokazovat své vlastnictví. Vydává ho zpravidla územně příslušný katastrální úřad.

Výpis z lékařské dokumentace (lékařská zpráva)

Lékařská zpráva je potvrzení zdravotního stavu jedince.

Výpis z registru dlužníků

Jak již název napovídá, v tomto registru můžete zjistit, nemáte-li dluh. Existuje více druhů registrů pro dlužníky, jakožto fyzické osoby. Nazývají se „Bankovní registr klientských informací“, „Nebankovní registr klientských informací“ a také registr dlužníků provozovaný zájmovým sdružením Solus. Posledně jmenovaný se zaměřuje hlavně na dlužníky úvěrových institucí a mobilních operátorů.

Výpis z trestního rejstříku

Výpis z trestního rejstříku je výpis z evidence Rejstříku trestů (v ČR vedené Ministerstvem spravedlnosti), kde se uvádějí všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen. Údaje o podmíněném zastavení trestního stíhání se ve výpise neuvádějí. Výpis z trestního rejstříku je veřejnou listinou.

Výpis z živnostenského rejstříku

Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad ČR. Tento rejstřík je veden v elektronické podobě, která se skládá z veřejné a neveřejné části. Do veřejné části je možné nahlížet a také z ní pořizovat částečné nebo úplné výpisy, potvrzení o určitém zápisu, popř. potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Podmínky živnostenského rejstříku jsou upraveny v živnostenském zákoně, přesněji v § 60 živnostenského zákona.

Výpisy z rejstříků a registrů

Výpis z obchodního rejstříku je výpis z veřejného seznamu, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Obchodní rejstříky jsou vedeny příslušnými rejstříkovými soudy, což jsou krajské soudy a Městský soud v Praze.

 

Jazyky překladů

  • Úřední překlad oddacího listu je možné zajistit resp. do všech v České republice oficiálně registrovaných jazyků. K úředním překladům lze objednat i všechna příslušná ověření.

Termíny dodání

  • Standardní doba vyhotovení překladu oddacího listu jsou 3 dny.
  • Úřední překlad oddacího listu lze vyhotovit i v expresních termínech do 2, 4, 8, 12, 24 hodin od zadání, v závislosti na jazyku, příp. i na objemu textu určeného k překladu.

Ceny a platby

Informace o výsledné ceně (se zohledněním všech právě aktuálních speciálních i objemových zvýhodnění, jakož i slev stálého zákazníka) lze pohodlně získat e-mailem či telefonicky. Preferujete-li osobní návštěvu, pak vám sdělíme cenu na základě vašeho dokumentu přímo na pobočce. Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás!

Platbu za čerpané služby lze provést v hotovosti, bankovním převodem, platební kartou na pobočce či pomocí platebního terminálu na webových stránkách společnosti I.L.T.S. Praha.

Způsob doručení a dodání překladů matričních dokumentů

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám