Všeobecné obchodní podmínky

Vydané podle § 273 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Úvodní ustanovení

I.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských / tlumočnických / průvodcovských služeb uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, a pokud není taková smlouva uzavřena, pak i jednotlivých smluv na zajištění překladatelských / tlumočnických / průvodcovských služeb (dále jen „smlouva“) vzniklých na základě objednávky klienta/objednatele (dále jen „objednatel“) potvrzené obchodní společností I.L.T.S. Praha, s.r.o., IČ 273 94 701, se sídlem Praha 1, Washingtonova 1624/5, PSČ 110 00 (dále jen „zhotovitel“).

I.2 VOP stanovují základní pravidla činnosti zhotovitele v rámci zajištění překladatelských / tlumočnických / průvodcovských služeb, tj. stanovují základní pravidla a podmínky, za kterých zhotovitel zajišťuje objednateli překladatelské / tlumočnické / průvodcovské služby za současného určení práv a povinností objednatele a zhotovitele (dále též jako „smluvní strany“).

I.3 Odkazem na VOP je v souladu s ust. § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, (dále jen „obchodní zákoník“) platně určována část obsahu smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem. Práva a povinnosti smluvních stan neupravené VOP se řídí úpravou obsaženou v ujednání smluvních stran a obecnými ustanoveními obchodního zákoníku. Jsou-li práva a povinnosti upravené VOP odlišné od práv a povinností smluvních stran vyplývajících z ujednání smluvních stran, mají tato ujednání smluvních stran přednost před VOP.

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, v tomto případě zejména vyhotovení překladů a poskytnutí tlumočnických a průvodcovských služeb, jakož i služeb s těmito souvisejícími (dále jen „zakázka“) podle požadavků uvedených v objednávce objednatele potvrzené zhotovitelem.

III. Objednávky

III.1 Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vzniká na základě zhotovitelem potvrzené objednávky objednatele učiněné v písemné formě, přičemž písemná forma je zachována, je-li objednávka učiněna faxem nebo formou elektronické pošty, elektronických objednávkových formulářů či jiných elektronických prostředků, jež umožňují zachycení obsahu objednávky a určení osoby, která objednávku učinila /dále jen „objednávka“/; je-li objednávka učiněna elektronickými prostředky, nemusí být podepsána elektronicky podle zvláštních právních předpisů. Objednávka musí kromě přesné specifikace objednatele ve smyslu jméno, příjmení / název firmy, adresa bydliště / sídlo firmy, rodné číslo / IČ, telefonický kontakt a přesný popis zakázky obsahovat i termín plnění, způsob předání, forma platby, jakož i datum a podpis objednatele.

III.2 Zhotovitel potvrzuje objednávku objednatele v písemné formě, přičemž písemná forma je zachována i formou vyplývající z předchozího odstavce. Do okamžiku písemného potvrzení objednávky zhotovitelem objednateli není tato objednávka pro zhotovitele závazná. Z nepotvrzené objednávky neplynou pro zhotovitele žádné závazky ani povinnosti.

III.3 Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

IV. Všeobecná ustanovení

IV.1 Zhotovitel se zavazuje při splnění podmínek uvedených v článku III. VOP vyhotovit sjednanou zakázku dle objednávky objednatele potvrzené zhotovitelem (dále jen „potvrzená objednávka“), a to v určeném jazyce, ve sjednaném termínu, za sjednanou cenu a předat ji dohodnutým způsobem.

IV.2 Objednatel se zavazuje objednanou zakázku dle potvrzené objednávky převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu zakázky dle ustanovení článku VIII.

V. Předání a převzetí zakázky

V.1 PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

V.1.1. Objednatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v potvrzené objednávce. Pokud tuto svoji povinnost objednatel nesplní ani poté, co je k tomu zhotovitelem vyzván, má se zato, že objednatel zakázku řádně a včas obdržel 24 hodin po odeslání výzvy k převzetí zakázky.

V.1.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba/zaměstnanec objednatele je povinen zhotoviteli při obdržení vyhotovené zakázky písemně potvrdit obdržení zakázky.

V.1.3. Pokud objednatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. V.1.2. tohoto článku a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky nedojde ze strany objednatele k potvrzení převzetí zakázky, má zhotovitel zato, že objednatel zakázku řádně a včas obdržel.

V.1.4. Pokud objednatel neurguje dodání zakázky u zhotovitele do 24 hodin po odeslání zakázky, má zhotovitel zato, že objednatel zakázku řádně a včas obdržel. Pokud zhotovitel obdrží od objednatele urgenci dodání zakázky, je povinen zaslat zakázku bezprostředně po obdržení této urgence.

V.1.5. Zakázka není ze strany zhotovitele dodána opožděně, jestliže ji zhotovitel na základě urgence objednatele dodá opakovaně a zároveň prokáže, že ji objednateli již dříve odeslal.

V.1.6. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno doručit ze závažných důvodů požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky, a to na náklad objednatele. Objednatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

V.1.7. Odmítne-li objednatel bez závažného důvodu převzít potvrzenou objednávkou řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou k datu odmítnutí převzetí a zhotoviteli vzniká nárok na v potvrzené objednávce sjednanou odměnu a objednateli vzniká povinnost tuto uhradit.

V.1.8. Pro případ, že zhotovitel nepředá zakázku ve sjednaném termínu dle potvrzené objednávky z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, zejména je-li realizace zakázky spjatá s výkonem činnosti státních úřadů, soudů, notářů, ambasád apod., prodlužuje se sjednaný termín předání zakázky o dobu prodlení dotčených třetích stran.

V.2 TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

V.2.1. Objednatel nebo jím pověřená osoba/zaměstnanec objednatele je povinen zhotoviteli bezprostředně po uskutečněném tlumočení písemně potvrdit v protokolu o tlumočení realizaci tlumočení s tím, že toto proběhlo řádně a včas, a pro případ, že tomu tak nebylo, uvést výhrady k uskutečněnému tlumočení; v případě, že výhrady nebudou uvedeny, má se zato, že realizované tlumočení proběhlo řádně a včas.

V.2.2. Odmítne-li objednatel nebo jím pověřená osoba/zaměstnanec objednatele potvrdit v protokolu o tlumočení realizaci tlumočení, považuje se tato zakázka za zakázku splněnou řádně a včas, a to k datu odmítnutí potvrzení protokolu o tlumočení ze strany objednatele nebo jím pověřené osoby/zaměstnance objednatele a zhotoviteli vzniká nárok na v potvrzené objednávce sjednanou odměnu a objednateli vzniká povinnost tuto uhradit.

V.3 PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

V.3.1. Objednatel nebo jím pověřená osoba/zaměstnanec objednatele je povinen zhotoviteli bezprostředně po uskutečněném průvodcování písemně potvrdit v protokolu o průvodcování realizaci průvodcování s tím, že toto proběhlo řádně a včas, a pro případ, že tomu tak nebylo, uvést výhrady k uskutečněnému průvodcování; v případě, že výhrady nebudou uvedeny, má se zato, že uskutečněné průvodcování proběhlo řádně a včas.

V.3.2. Odmítne-li objednatel nebo jím pověřená osoba/zaměstnanec objednatele potvrdit v protokolu o průvodcování realizaci průvodcování, považuje se tato zakázka za zakázku splněnou řádně a včas, a to k datu odmítnutí potvrzení protokolu o průvodcování ze strany objednatele nebo jím pověřené osoby/zaměstnance objednatele a zhotoviteli vzniká nárok na v potvrzené objednávce sjednanou odměnu a objednateli vzniká povinnost tuto uhradit.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

V.1 PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

VI.1.1 Objednatel je povinen při objednání zakázky sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita, jakož i další okolnosti zakázky nezbytné pro její úspěšnou realizaci zhotovitelem tak, aby zhotovitel mohl doporučit a následně aplikovat nejvhodnější odborný postup zpracování zakázky (ověření překladu úředním razítkem a opatření doložkou, provedení odborné, stylistické či speciální předtiskové korektury, atd.). Při nesplnění této povinnosti a uvedení nepravdivých údajů do objednávky nelze vyhovět případným reklamačním nárokům ze strany objednatele.

VI.1.2 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva na základě vyhotoveného překladu dle dispozic objednatele.

VI.2 TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

VI.2.1 Objednatel je povinen při objednání zakázky sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita, jakož i další okolnosti zakázky nezbytné pro její úspěšnou realizaci zhotovitelem tak, aby zhotovitel mohl doporučit a následně aplikovat nejvhodnější odborný postup zpracování zakázky (výběr tlumočníka s požadovanými odbornými znalostmi, volba tlumočnické techniky, použití správného typu tlumočení, způsob, jakým bude pořizována zvuková a/nebo obrazová nahrávka tlumočení atd.). Při nesplnění této povinnosti a uvedení nepravdivých údajů do objednávky nelze vyhovět případným reklamačním nárokům ze strany objednatele.

VI.2.2 Objednatel zašle zhotoviteli nejpozději 3 dny před plněním tlumočení podkladové materiály k tlumočení, sloužící k přípravě daného tlumočníka (např. adresy webových stránek vztahujících se k tlumočení, program, protokoly, referáty, materiály ze srovnatelných dřívějších akcí, atd.). Pokud tak objednatel neučiní, nemohou být pozdější případné reklamace vad tlumočení zohledněny.

VI.2.3 Objednatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec potvrzené objednávky (např. písemný překlad, zápis z jednání, odnos zavazadel hostů, apod.), pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

VI.2.4 Právo na odměnu za celou dobu plnění tlumočení vzniká zhotoviteli i v případě, že objednatel plně nevyužije sjednanou dobu zakázky; nevyplývá-li z potvrzené objednávky něco jiného.

VI.2.5 Objednatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky daného druhu tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjedná u zhotovitele.

VI.2.6 Objednatel je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem k vzdálenosti míst, nevyplývá-li z potvrzené objednávky něco jiného.

VI.2.7 V případě vlastní dopravy tlumočníka je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jeho cestovní náklady v plné výši, jakož i čas strávený cestou do místa realizace zakázky, nevyplývá-li z potvrzené objednávky něco jiného.

VI.2.8 V případě potřeby ubytování je objednatel povinen zajistit ubytování tlumočníka v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím, v případě, že toto nebude zajištěno, zajistí jej zhotovitel na náklady objednatele, nevyplývá-li z potvrzené objednávky něco jiného.

VI.2.9 Objednatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, a to nejpozději po čtyřech hodinách tlumočení.

VI.2.10 Tlumočnickým dnem se pro účely těchto VOP rozumí 8 hodin včetně přestávek.

VI.2.11 Zhotoviteli vzniká právo na odměnu za čas promeškaný tlumočníkem v souvislosti s poskytováním tlumočení.

VI.2.12 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva na základě provedeného tlumočení dle dispozic objednatele.

VI.3 PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY

VI.3.1 Objednatel je povinen při objednání zakázky sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita, jakož i další okolnosti zakázky nezbytné pro její úspěšnou realizaci zhotovitelem tak, aby zhotovitel mohl doporučit a následně aplikovat nejvhodnější odborný postup zpracování zakázky (výběr průvodce s požadovanými odbornými znalostmi, volba průvodcovské techniky, použití správného typu průvodcování, způsob, jakým bude pořizována zvuková a/nebo obrazová nahrávka průvodcování, atd.). Při nesplnění této povinnosti či uvedení nepravdivých údajů do objednávky nelze vyhovět případným reklamačním nárokům ze strany objednatele.

VI.3.2 Objednatel zašle zhotoviteli nejpozději 3 dny před plněním průvodcování informaci o požadované trase průvodcování a dalších souvisejících okolnostech sloužících k přípravě daného průvodcování. Pokud tak objednatel neučiní, nelze vyhovět případným reklamačním nárokům ze strany objednatele.

VI.3.3 Objednatel není oprávněn požadovat od průvodce jinou činnost nad rámec potvrzené objednávky, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

VI.3.4 Právo na odměnu za celou dobu plnění průvodcování vzniká zhotoviteli i v případě, že objednatel plně nevyužije sjednanou dobu zakázky, nevyplývá-li z potvrzené objednávky něco jiného.

VI.3.5 Objednatel je povinen zabezpečit odpovídající podmínky daného druhu průvodcování včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjedná u zhotovitele.

VI.3.6 Objednatel je povinen zabezpečit dopravu průvodce ze sjednaného místa do místa plnění zakázky odpovídajícím dopravním prostředkem vzhledem k vzdálenosti míst, nevyplývá-li z potvrzené objednávky něco jiného.

VI.3.7 V případě vlastní dopravy průvodce je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jeho cestovní náklady v plné výši, jakož i čas strávený cestou do místa realizace zakázky, nevyplývá-li z potvrzené objednávky něco jiného.

VI.3.8 V případě potřeby ubytování je objednatel povinen zajistit ubytování průvodce v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím, v případě, že toto nebude zajištěno, zajistí jej zhotovitel na náklady objednatele, nevyplývá-li z potvrzené objednávky něco jiného.

VI.3.9 Objednatel je povinen umožnit průvodci přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, a to nejpozději po čtyřech hodinách průvodcování.

VI.3.10 Průvodcovským dnem se pro účely těchto VOP rozumí 8 hodin včetně přestávek.

VI.3.11 Zhotoviteli vzniká právo na odměnu za čas promeškaný průvodcem v souvislosti s poskytováním průvodcování.

VI.3.12 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva na základě provedených průvodcovských služeb dle dispozic objednatele.

VI.4 OBECNÉ

VI.4.1 Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednatel je povinen informovat zhotovitele zejména o tom, zda došlo k podání návrhu na insolvenční řízení vedeného vůči objednateli, k prohlášení jeho insolvence, ke vstupu objednatele do likvidace či k jiným úkonům vedoucím k ukončení činnosti objednatele, k nařízení exekuce vůči objednateli či nařízení výkonu rozhodnutí vůči objednateli.

VI.4.2 Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednatel předloží, za předmět obchodního tajemství. Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je veřejně známý nebo veřejně dostupný nebo údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného orgánu státní správy.

VII. Reklamace

VII.1 Překlad / tlumočení / průvodcování má vady v případech, kdy nebylo provedeno v souladu s objednávkou. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

VII.2 Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad, případně je doložit záznamem. Reklamace v žádném případě neopravňuje objednatele k nedodržení splatnosti faktur za vyhotovenou zakázku.

VII.3 Pokud zhotovitel uzná reklamaci objednatele za důvodnou, je mu poskytnuta odpovídající sleva z ceny.

VII.4 V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednatele z odpovědnosti za vady, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra. Výše případné slevy je v tomto případě závislá na výsledku znaleckého posudku.

VII.5 Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra podle ustanovení odstavce VII.4 tohoto bodu je jak zhotovitel, tak i objednatel povinen uhradit ve stejné výši s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení.

VII.6 Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel, a to do výše ceny zakázky.

VII.7 Nároky plynoucí ze zodpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

VII.8 Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad dané zakázky u zhotovitele písemně do 3 dnů od dne zjištění vad, nejpozději však do 14 dnů ode dne dodání/realizace zakázky.

VII.9 Po uplynutí lhůty uvedené v odstavci VII.8 jsou nároky uplatněné opožděně a nárok na reklamaci zaniká.

VIII. Cena zakázky

VIII.1 Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a tam uvedený způsob pro výpočet ceny. Slevy poskytované stálým zákazníkům, množstevní slevy, jakož i jednorázové slevové akce jsou rovněž upraveny v ceníku.

VIII.2 Pro stanovení výše stornopoplatků pro případ zrušení objednávky objednatelem je směrodatný přehled stornopoplatků v ceníku služeb zhotovitele.

VIII.3 Pokud předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se kalkulace ceny skutečným počtem jednotek dodané služby /znaky, hodiny, normostrany, apod./, a to v souladu s objednávkou. Jedná-li se o cenovou nabídku s garantovanou cenou, pak je cena dle cenové nabídky konečná a závazná pro obě strany.

VIII.4 Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou v Kč a bez DPH. Ke konečné ceně zakázky bude připočtena zákonná DPH.

VIII.5 Ceník služeb zhotovitele - příslušné provozovny - je nedílnou součástí těchto VOP.

IX. Platební podmínky

IX.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad, vč. zákonné DPH, a to v okamžiku vyhotovení zakázky dle potvrzené objednávky.

IX.2 Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.

IX.3 Při prodlení s úhradou faktury ze strany objednatele má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli zálohovou fakturu splatnou v termínu na faktuře uvedeném.

IX.5 Má-li objednatel plnit zhotoviteli několik závazků z titulu realizovaných zakázek a poskytnuté plnění nestačí na splnění všech závazků, přiřadí se přijatá úhrada na závazek nejdříve splatný, a to včetně příslušenství závazku, i když objednatel určí jinak.

X. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

X.1 Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku. Odstoupení od smlouvy vůči druhé ze smluvních stran je účinné doručením písemného projevu vůle o odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran.

X.2 Pro případ odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je tento povinen uhradit zhotoviteli tzv. stornovací poplatek. Výše stornovacího poplatku vyplývá z ceníku služeb zhotovitele.

X.3 Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit

X.4 Zhotovitel a objednatel stanovují limitaci náhrady škody /pro odstranění pochybností se limitací náhrady škody rozumí maximalizace rozsahu veškerých škod, jež objednateli mohou vzniknout z titulu realizace zakázky zhotovitelem, jakož i z titulu samotné existence vyhotovené zakázky dle potvrzené objednávky/, a to maximálně do 100% z ceny zakázky s tím, že současně vylučují náhradu nepřímých škod. Objednatel je srozuměn a bere na vědomí, že takto stanovená limitace náhrady škody a její výše je odpovídající její možné předvídatelnosti ve smyslu § 379 obchodního zákoníku.

XI. Zvláštní ustanovení

XI.1 Objednatel se zavazuje k tomu, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat externí překladatele / tlumočníky / průvodce zhotovitele. Pro všechny záležitosti v souvislosti s danou zakázkou je kompetentní výhradně příslušná provozovna zhotovitele a její personál. Toto se týká jak odborných záležitostí, tak i záležitostí obchodních. Jakákoliv ujednání učiněná jinak než prostřednictvím provozovny zhotovitele jsou neplatná a nevzniká z nich žádný závazek pro zhotovitele.

XI.2 Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva v důsledku realizace zakázky dle objednávky.

XII. Salvátorská klauzule

XII.1 V případě, že by jakékoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, nebo smlouvy, jejíž jsou přílohou mělo být nebo se stát neplatným nebo neúčinným, či takovým shledáno, popřípadě pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu za takové řádně prohlášeno /dále jen dotčené ustanovení/, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost těchto podmínek či smlouvy jako celku. Smluvní strany se v případě nutnosti, potřeby či povinnosti stanovené rozhodnutím příslušného orgánu zavazují takovéto dotčené ustanovení nahradit ustanovením novým, platným a účinným, které svým charakterem a obsahem nahradí nejlépe zamýšlený účel dotčených ustanovení.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1 Znění těchto VOP je pro zúčastněné smluvní strany závazné, nevyplývá-li z VOP něco jiného.

XIII.2 Zhotovitel je oprávněn jednostranně měnit či doplňovat tyto VOP. Aktuální znění platných a účinných VOP pro objednatele je k dispozici na webových stránkách zhotovitele. Jakékoliv změny či doplnění těchto VOP nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních VOP a jejich zveřejnění na webových stránkách zhotovitele.

XIII.3 Objednatel se před zasláním objednávky zhotoviteli zavazuje seznámit se s aktuálním ceníkem služeb zhotovitele a se zněním aktuálních VOP zhotovitele, které jsou pro smluvní vztah závazné ode dne jejich účinnosti, a zasláním objednávky zhotoviteli potvrzuje, že se s aktuálním ceníkem služeb zhotovitele a aktuálními VOP zhotovitele seznámil.

XIII.4 Příslušným soudem pro řešení případných soudních sporů je vždy věcně a místně příslušný soud dle sídla zhotovitele.

XIII.5 Ve smyslu § 273 obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují za Všeobecné obchodní podmínky společnosti I.L.T.S. Praha, s.r.o. se sídlem Washingtonova 1624/5, 110 00 Praha 1, IČO: 27394701 a jsou platné, účinné a závazné pro všechny její provozovny, jakož i objednatele od 01.04.2009 do doby, než budou v případě potřeby nahrazeny novým zněním.

 

Tyto obchodní podmínky byly vyhlášeny dne 01.04.2009.