Překlad účetních dokumentů

Daňová přiznání

Existuje několik druhů daňových přiznání, a to: daňové přiznání z příjmů fyzických či právnických osob, daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, k dani spotřební, k dani silniční, k dani z nemovitosti a k dani z převodu nemovitosti, k darovací dani, k dani darovací. Zákon č. 337/1992 Sb. (o správě daní a poplatků) dává plátcům daně za povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, pokud jim podle tohoto zákona nebo podle jiného zvláštního předpisu tato povinnost vzniká, nebo pokud k tomu byli správcem daně vyzváni.

Koncesní listina

Koncesní listina byl doklad, kterým se prokazovalo oprávnění k provozování koncesované živnosti. Ovšem s účinností od 1. července 2008 byla zákonem č. 130/2008 Sb. koncesní listina i živnostenský list jako doklady, jimiž se prokazuje živnostenské oprávnění, nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Koncesní listina byla do 30. června 2008 vydávána místně příslušným živnostenským úřadem.

Rozvahy

Účetní rozvaha (bilance) je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Účetní rozvaha podává přehled o aktivech a pasivech podniku v peněžním vyjádření k určitému dni (k tzv. rozvahovému dni). Rozvaha umožňuje posoudit finanční pozici podniku. Rozlišuje se rozvaha řádná, mimořádná, mezitímní, počáteční, konečná, zahajovací a srovnávací.

Výkazy zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát ukazuje hospodářský výsledek, kterého společnost dosáhla za určité sledované období. Výkaz zisku a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky.

 

Jazyky překladů

  • Úřední překlad oddacího listu je možné zajistit resp. do všech v České republice oficiálně registrovaných jazyků. K úředním překladům lze objednat i všechna příslušná ověření.

Termíny dodání

  • Standardní doba vyhotovení překladu oddacího listu jsou 3 dny.
  • Úřední překlad oddacího listu lze vyhotovit i v expresních termínech do 2, 4, 8, 12, 24 hodin od zadání, v závislosti na jazyku, příp. i na objemu textu určeného k překladu.

Ceny a platby

Informace o výsledné ceně (se zohledněním všech právě aktuálních speciálních i objemových zvýhodnění, jakož i slev stálého zákazníka) lze pohodlně získat e-mailem či telefonicky. Preferujete-li osobní návštěvu, pak vám sdělíme cenu na základě vašeho dokumentu přímo na pobočce. Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás!

Platbu za čerpané služby lze provést v hotovosti, bankovním převodem, platební kartou na pobočce či pomocí platebního terminálu na webových stránkách společnosti I.L.T.S. Praha.

Způsob doručení a dodání překladů matričních dokumentů

  • osobně
  • poštou
  • e-mailem
  • kurýrem či expresní poštou až k vašim rukám